Digitalisering av helsetjenestene på Fosen: Fra pilot til plattform

Mange kommuner har etterhvert opparbeidet betydelig erfaring med helse- og velferdsteknologier gjennom pilotering og deling av kunnskap. Med økt fokus på digitalisering må denne kunnskapen anvendes i utviklingen av kommende digitale plattformer. Fredag 15. september var et trettitalls personer samlet på Roan Helse- og velferdssenter for å delta på en workshop om digitale plattformer, og hvordan disse vil påvirke innovasjon i helse og velferdstjenestene.

 

Hva skjer når midlene i pilotprosjektet ditt er brukt opp? Hvor lett er det da å ta i bruk resultatene og ta dem i bruk i en ny eller forbedret tjeneste? Svaret er at dette ofte er langt fra lettvint. Det er ofte når løsninger skal settes i drift at man får behov for å lagre data fra GPS-enheten i journalsystemet, eller vise data fra flere tjenester på en og samme skjerm. Det er da man møter utfordringene (og mulighetene) i dialog med leverandører og andre nye partnere som dukker opp, som for eksempel IT-avdelingen. Og det er da behovet for å gjøre endringer på den digitale infrastrukturen dukker opp, endringer som ofte vil ta flere år å få gjennomført.

Hva er løsningen? Det er ikke enkelt, men en farbar vei kan være å bygge tjenestene (og pilotene) på teknologiplattformer. Slike plattformer kjennetegnes ved at de er fundamentale og brukes til å lage komplementære produkter, tjenester og teknologier. Apple sin iPhone kan betraktes som en plattform hvor vi som kjent får mange komplementære teknologier i form av ”apper”.  Plattformer kan brukes av flere tjenester, og har potensiale til å forenkle samhandling og deling av data mellom tjenester. Plattformer var tema på workshopen vår, som vi håper er starten på flere workshoper som skal sette søkelyset på digitalisering av helse- og velferdstjenester på Fosen.

Øyvind Høyland presenterer Helseplattformen.
Øyvind Høyland presenterer Helseplattformen.

På workshopen deltok representanter fra alle Fosen-kommunene, fra både helse- og velferdstjenestene og IT/digitalisering. Dagen var satt opp slik at deltakere fikk både faglig påfyll og mulighet for gruppearbeid. Vi hadde to presentasjoner, en fra SINTEF Digital (i samarbeid med Eirin Folde) på digitalisering, og en fra Helseplattformen ved Øyvind Høyland. Helseplattformen er et stort anskaffelses- og implementeringsprosjekt for journalsystemer i Midt-Norge. (Peker til presentasjoner og andre ressurser finnes lenger ned i artikkelen).

Etter presentasjonene jobbet deltakere sammen i grupper på 6-7 personer med å tegne fremtidsbilder og visjoner om hvordan helse- og velferdstjenester basert på plattformer kan se ut i 2025. Utstrakt bruk av data, beslutningsstøtte, bruker i sentrum, roboter og droner var noen av temaene som gruppene viste frem i sine fremtidsbilder.

Dagen ble fylt av interessante diskusjoner og flere viktige temaer ble tatt opp:

 • Hvordan kan små kommuner delta i og bidra til utviklingen av store regionale og nasjonale plattformer? Presentasjonen fra Øyvind Høyland inneholder for eksempel en god del informasjon om hvordan prosjektgruppen i Helseplattformen jobber. Det finnes en del formelle prosesser og strenge tidsfrister som kommuner burde være klar over.
 • Hvordan kan kommuner ta vare på langsiktigheten som er nødvendig for utvikling av plattformer, og samtidig gjøre nødvendige kortsiktige endringer? Har små kommuner ressurser til å drive med begge to?
 • Hvordan vil sikkerheten bli ivaretatt i plattformene, og hvordan vil dette legge føringer på tjenestene? For eksempel hvor brukervennlig vil den digitale dialogen mellom lege og pasient være? Hva er relevante lover og regler for utveksling av digital data, og hvordan vil de beskytte/begrense brukeropplevelsen? Må lover endres?
 • Hvordan vil individ-tilpasning av tjenester og bruker i sentrum bli ivaretatt når plattformer bringer med seg standarder som ofte ikke skiller mellom gjennomsnittspersonen og enkeltpersonen?
 • Hvordan burde vi rigge pilotprosjekter for at vi skal få størst mulig synergi med eksisterende og fremtidige plattformer? Hvordan kan vi øke sjansen for at resultatene fra pilotprosjekter kan brukes sammen med plattformer?
 • Hvordan skal små kommuner håndtere anskaffelse og tilpasning av medisinsk teknologi og velferdsteknologi som blir nødvendig pga. innføring av plattformer? Hvem skal betale for innkjøp og tilpasning?
 • Hvilke plattformer burde man ta hensyn til i sitt arbeid? Helseplattformen er viktig. Men det finnes også andre plattformer. På Fosen spiller Fosen Helse IKS en viktig rolle som en plattform i skjæringspunktet mellom Fosen og St.Olavs hospital. Det finnes også flere lokale og nasjonale kunnskapsplattformer som utviklingssentra, Fosen Helsekompetanse, og nasjonalt program for velferdsteknologi. IT-plattformer knyttet til utvikling av digitalt førstevalg på Fosen er også viktige både for integrering, tilgang gjennom Fosen.net-portalen, og innovative anskaffelser.
 • Hvordan kan brukere involveres i utvikling av plattformer? Plattformer er ofte store infrastrukturer som det er vanskelig å forstå og bidra til. Man kan føle seg liten og maktesløs. Samtidig vil mange bli direkte påvirket av plattformer. Dette gjelder mottakere av tjenester, men også helsepersonell og IT-avdelinger. Det trenges samarbeid og kompetanseheving.
Gruppearbeid. Gruppene laget en fiktiv avisforside fra 2025 om en vellykket helsetjeneste.
Gruppearbeid. Gruppene laget en fiktiv avisforside fra 2025 om en vellykket helsetjeneste.

Gjennom denne workshopen har vi et ønske om å etablere et forum som kan jobbe videre med flere av de diskuterte temaene. Gruppen har definert følgende aksjonspunkter:

 • Etablere et kommunikasjonsverktøy. Det ble foreslått å lage en Facebook-gruppe for utveksling av erfaring. Denne vil mest sannsynlig være kombinert med annen type kommunikasjon siden ikke alle bruker Facebook.
 • Kartlegge og dele informasjon om eksisterende initiativer og erfaringer. Det finnes flere piloter og andre relevante initiativer på Fosen. Gruppen har lyst til å samle informasjon om dette og dele erfaringer med hverandre.
 • Etablere en brukergruppe. Det er ikke bare helsepersonell som blir berørt av digitalisering og plattformer. Det er foreslått å etablere en gruppe bestående av tjenestemottakere.
 • Fokusere på flere målgrupper. Selv om mye er gjort rundt tjenester rettet mot den eldre brukergruppen, finnes det også andre målgrupper som er relevante. Dette kan være ungdom utenfor eller funksjonshemmede. Gruppen vil også undersøke samspillet mellom helse og oppvekst.
 • Flere pauser. Det ble også bestemt at fremtidige heldagssamlinger skal ha flere pauser, og dette skal være arrangørens ansvar (fordi deltakere er så oppslukt av arbeidet at de glemmer å ta pauser!).

 

Workshopen var et samarbeid mellom Fosen Helse IKS og SINTEF Digital. Vi hadde interessant bidrag fra Helseplattformen ved Øyvind Høyland. I tillegg bidro Eirin Folde, digitalt førstevalg, med innhold til faglig del (Eirin kunne ikke delta selv). Se flere bilder fra workshopen her.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *