Ny SINTEF rapport om anskaffelse og implementering av elektroniske dørlåser som velferdsteknologi

Elektroniske dørlåser (e-lås) kan brukes til å potensielt effektivisere arbeidet til omsorgs-personell i kommuner når de besøker mottakere av velferdstjenester hjemme. I denne rapporten beskriver vi resultatene fra en workshop holdt i regi av Trondheim kommune der representanter for ni kommuner diskuterte bruk og anskaffelse av e-lås.

Bildet viser dagens nøkkelskap.
Bildet viser dagens nøkkelskap.

Elektroniske dørlåser (e-lås), i tillegg til GPS-basert lokaliseringsteknologi og medisindispensere, er pekt ut av Direktoratet for e-helse som tre teknologier som kommuner anbefales å prøve ut i sine omsorgstjenester. På bakgrunn av dette deltok ni kommuner i en workshop i Trondheim den 7. april 2016 for å diskutere erfaringer rundt utprøving, anskaffelse og innføring av e-lås i hjemmetjenesten. Workshopen var organisert av Trondheim kommunes Program for Velferdsteknologi. Leverandørutviklingsprogrammet ved Hilde Sætertrø, og KS ved Kristin Standal deltok med innlegg. I tillegg holdt SINTEF IKT en sesjon med gruppeøvelser for å kartlegge erfaringer, utfordringer, synspunkter og scenarier knyttet til bruk av e-lås. Denne rapporten er en oppsummering av workshopen, med beskrivelser av resultater fra sesjonen med gruppeøvelser. Følgende fire hovedtemaer ble diskutert av deltakere i workshopen:

  • E-lås påvirker et stort antall aktører. Videre arbeid med e-lås som velferdsteknologi burde ta hensyn til dette og finne måter å involvere de viktigste aktørene i prosessen. Noen av disse, som mottakere av kommunale hjemmebaserte omsorgstjenester, pårørende, og omsorgspersonell, vil daglig bruke e-lås eller bli berørt av en slik innretning. Andre aktører, som for eksempel brannvesen og politi, vil ikke bli berørt daglig men må tas i betraktning på grunn av deres viktige funksjon. Vi opplever også at brukere av omsorgstjenestene og pårørende ikke er involvert nok i prosessen, noe som kan skape problemer med aksept av e-lås blant disse aktørene.
  • E-lås kan potensielt berøre mange fagsystemer, som for eksempel journalsystemer, oppgavelister, loggføringssystemer og andre velferdsteknologier og plattformer. De vil også berøre den fysiske infrastrukturen som dører, dørkasser, eksisterende e-lås osv. Dårlig planlegging og feilslåtte investeringer kan bli kostbar i det lange løp. Det er behov for å se e-lås som del av en velferdsteknologi-plattform.
  • Kommuner har forskjellige utgangspunkter for hvilke tjenestemodeller de kan eller bør tilby. Større kommuner kan ha responssenter som kan ta seg av tilgangsstyring. Mindre kommuner har distribuerte rutiner rundt tilgang. Det finnes også forskjeller i forretningsmodeller og hvilke gevinster hver kommune kan få gjennom innføring av e-lås.
  • Kommuner har forskjellige utgangspunkter for anskaffelse. Noen har kommet langt mens andre har nettopp begynt. Deltakere mente det ville være en utfordring å få til en felles anskaffelse, men at deler av prosessen, for eksempel deler av en kravspesifikasjon, kan være felles.

Arbeidet videre må bestå av en lokal og en nasjonal del. Lokalt kan kommuner jobbe videre med kartlegging av sine behov, og hvordan de burde integrere e-lås i sine tjenestemodeller. Dette kan for eksempel gjøres ved å starte lokale små-skala piloter og bruke kvalitative forskningsmetoder for å systematisere innsikt. Det er viktig at alle som setter i gang piloter dokumenterer resultatene og deler disse med andre kommuner.

Nasjonalt er det behov for koordinering av flere oppgaver. Det er behov for fora for deling av erfaringer fra kommuner, dialogmøter med leverandører og kommunikasjon av felles krav. Vi opplever samtidig at det er behov for en mer divergent og innovativ tenking. Vi opplever at e-lås blir betraktet hovedsakelig som en erstatning for fysiske nøkler, som kan gjøre arbeidshverdagen til hjemmesykepleieren enklere. Vi anbefaler at kommuner også tenker på tvers av tjenester—kan e-lås for eksempel spille en rolle som alarm i en lokaliseringstjeneste, eller som en del av en trygghetspakke?

Rapporten vil bli tilgjengelig for nedlasting fra denne websiden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *